xxxxxxxxxxxx

This is the 1961 Harmon Rocket complete.